C-ON bond homolysis of alkoxyamines triggered by paramagnetic copper(II) salts

C-ON bond homolysis of alkoxyamines triggered by paramagnetic copper(II) salts

Gerard Audran, Elena Bagryanskaya, Irina Bagryanskaya, Paul Bremond, Mariya Edeleva, Sylvain R. A. Marque, Dmitriy Parkhomenko, Evgeny Tretyakov, Svetlana Zhivetyeva,
Inorganic Chemistry Frontiers, 3 1464-1472 (2016)