Concealing the taste of the Guinness World’s most bitter substance by using a synthetic nanocontainer

Concealing the taste of the Guinness World's most bitter substance by using a synthetic nanocontainer

Xue Yang, Shengke Li, Qing-Wen Zhang, Ying Zheng, David Bardelang, Lian-Hui Wang, Ruibing Wang
Nanoscale, 9 10606–10609 (2017)