Coordination-Initiated Nitroxide-Mediated Polymerization (CI-NMP)

Coordination-Initiated Nitroxide-Mediated Polymerization (CI-NMP)

Gerard Audran, Elena Bagryanskaya, Mariya Edeleva, Sylvain R. A. Marque, Dmitriy Parkhomenko, Evgeny Tretyakov, Svetlana Zhivetyeva,
Australian Journal of Chemistry, 71 334-340 (2018)