MLatom 2: An Integrative Platform for Atomistic Machine Learning

MLatom 2: An Integrative Platform for Atomistic Machine Learning

Pavlo O. Dral, Fuchun Ge, Bao-Xin Xue, Yi-Fan Hou, Max Pinheiro, Jianxing Huang, Mario Barbatti,
Topics in Current Chemistry, 379 27 (2021)