Negative dendritic effect on enzymatic hydrolysis of dendrimer conjugates

Negative dendritic effect on enzymatic hydrolysis of dendrimer conjugates

Zhengwei Zhou, Mei Cong, Mengyao Li, Aura Tintaru, Jia Li, Jianhua Yao, Yi Xia, Ling Peng,
Chemical Communications, 54 5956-5959 (2018)