NMR and EPR Study of Homolysis of Diastereomeric Alkoxyamines

NMR and EPR Study of Homolysis of Diastereomeric Alkoxyamines

Sergey Cherkasov, Dmitriy Parkhomenko, Alexander Genaev, Georgii Salnikov, Mariya Edeleva, Denis Morozov, Tatyana Rybalova, Igor Kirilyuk, Sylvain R. A. Marque, Elena Bagryanskaya,
Molecules, 25 5080 (2020)