Radical polymerization of radical-labeled monomers: The triarylmethyl-based radical monomer as an example

Radical polymerization of radical-labeled monomers: The triarylmethyl-based radical monomer as an example

Mariya V. Edeleva, Sylvain R. A. Marque, Olga Yu Rogozhnikova, Victor M. Tormyshev, Tatiana I. Troitskaya, Elena G. Bagryanskaya,
Journal of Polymer Science Part a-Polymer Chemistry, 56 2656-2664 (2018)