Recent advances on squaraine-based photoinitiators of polymerization

Recent advances on squaraine-based photoinitiators of polymerization

Nicolas Giacoletto, Malika Ibrahim-Ouali, Frederic Dumur,
European Polymer Journal, 150 110427 (2021)