Synthesis and Conformational Analysis of [3-(6-Chloropyridazin-3-yl)-3,4-Dihydropyridazino[4,5-b]Quinoxalin-2(1De )-yl](Phenyl)Methanone

Synthesis and Conformational Analysis of [3-(6-Chloropyridazin-3-yl)-3,4-Dihydropyridazino[4,5-b]Quinoxalin-2(1De )-yl](Phenyl)Methanone

A. I. Karkhut, K. B. Bolibrukh, S. V. Polovkovych, O. Khoumeri, O. S. Solovyov, T. Terme, P. Vanelle, V. P. Novikov,
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 50 415-420 (2014)