The effect of the oxophilic Tb(III) cation on C-ON bond homolysis in alkoxyamines

The effect of the oxophilic Tb(III) cation on C-ON bond homolysis in alkoxyamines

Gerard Audran, Elena G. Bagryanskaya, Irina Yu Bagryanskaya, Mariya Edeleva, Polina Kaletina, Sylvain R. A. Marque, Dmitriy Parkhomenko, Evgeny V. Tretyakov, Svetlana I. Zhivetyeva,
Inorganic Chemistry Communications, 91 5-7 (2018)