Trityl-based alkoxyamines as NMP controllers and spin-labels

Trityl-based alkoxyamines as NMP controllers and spin-labels

Gerard Audran, Elena G. Bagryanskaya, Paul Bremond, Mariya V. Edeleva, Sylvain R. A. Marque, Dmitriy A. Parkhomenko, Olga Yu Rogozhnikova, Victor M. Tormyshev, Evgeny V. Tretyakov, Dmitry V. Trukhin, Svetlana I. Zhivetyeva,
Polymer Chemistry, 7 6490-6499 (2016)